شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

آخرین اخبار

Image

شرکت ایران خودرو مازندران در تاریخ 30/11/1387 تحت شماره ثبت 345294 و شناسه ملی 10103899226 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19بهمن ماه 1393 نام شرکت به " تولید خودرو و صنعت خزر ( سهامی خاص )" تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ایران خودرو (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت طبق ماده 4 اساسنامه کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج و کارخانه آن در شهرک صنعتی بندپی بابل(رجه) واقع است.